מדיניות ביטולים והחזרות

.1.כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,

התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

.2.להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

.2.1.      רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

.2.2.      זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

.2.2.1.                    לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

.2.2.2.                    לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

.2.2.3.                    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

.2.3.      ביטול עקב פגם:

.2.3.1.                    במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר מפעיל האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם

.2.3.2.                    אם קיבלת את המוצר, עליך החובה להחזרת המוצר למפעיל האתר במקום עסקו, על חשבון הרוכש.

.2.4.      ביטול שלא עקב פגם:

.2.4.1.                    במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר מפעיל האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

.2.4.2.                    אם קיבל הרוכש את המוצר, עליו החובה להחזרת המוצר למפעיל האתר במקום עסקו, על חשבונו.

.2.4.3.                    חשוב לציין, כי הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר.

.2.4.4.                    יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למפעיל האתר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

.2.4.5.                    לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

.3.ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות מילוי טופס הנמצא בעמוד "צור קשר" שבעמוד הבית באתר.

.4.דמי הובלת המוצר חזרה למפעיל האתר הם באחריות הרוכש.

.5.הרוכש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים.

.6.במקרה בו ניתן לרוכש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כגון התקנה, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הרוכש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את הרוכש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים יחויב הרוכש בעלויות אלה.

.7.מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכירה באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ( הכתובת שמסר הרוכש בעת רישומו ).
סגור חלון