פרטיות

.1.      הפרטים האישיים שמסר הרוכש, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר.

.2.      מפעיל האתר לא יעביר את הפרטים האישיים של הרוכש לאף גורם אחר זולת לחברת האשראי וזאת רק על מנת להשלים את הרכישה שביצע הרוכש באתר.

.3.      למרות שעל פי חוק אין הרוכש חייב למסור למפעיל האתר את הפרטים האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנה אם לא נקבל אותם.

.4.      מפעיל האתר מצהיר כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, אנו אוספים ומנתחים את כתובת פרוטוקול האינטרנט איי פי ((ip המחבר את המחשב של המשתמש דרך האינטרנט לאתר.

  פעילות זו עשויה לאפשר מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.

.5.      מפעיל האתר יהא רשאי לשלוח לרוכש דואר אלקטרוני, לפנות אל הרוכש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, חידושים באתר ובכל עניין וכיוצ"ב.

.6.      אם הרוכש אינו מעוניין שמפעיל האתר יפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל.

.7.      מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר. מפעיל האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים את המשתמש), אלא במקרים המפורטים להלן:

.7.1. בדיקת פרטי הרוכש לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

.7.2. אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעיל האתר.

.7.3. אם עשה המשתמש שימוש בשירותי אתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

.7.4. אם הפר המשתמש את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מפעיל האתר או מי מטעמה

.7.5. אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי

.7.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעיל האתר.

.7.7. אם מפעיל האתר יתמזג או יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיפי הפרטיות האלה

.8.      מפעיל האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכת המכירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

.9.      מאחר שהרכישה מתבצעת בסביבה מקוונת אין באפשרותו של מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט מפעיל האתר, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר.

.10.מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

.11.עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעיל האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש גולש. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
סגור חלון