תקנון ותנאי השימוש באתר דנדושופ

 

ברוכים הבאים לאתר דנדושופ המופעל ע"י "dandush.net" (להלן: "דנדושופ").

האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש במידע מכל סוג שקיים באתר או מידע שניתן להשיגו באמצעות האתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.

1.            כללי

1.1.      דנדושופ משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2.      תנאי השימוש והתקנון בדנדושופ מסדירים את היחסים בין דנדושופ לבין כל אדם שיעשה שימוש בדנדושופ. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי בדנדושופ ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים בדנדושופ או מידע שהשיגו באמצעות דנדושופ (להלן: "משתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לכל תנאי השימוש בדנדושופ.

1.3.      דנדושופ ממליץ למשתמש לנהוג בזהירות ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת רכישה, לעיין בקפידה בכל המידע שמוצג באתר על ידי הספקים המציגים את מרכולתם בדנדושופ (להלן: "הספק") ובפרט בתקנון ובתנאי השימוש באתר.

1.4.      הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2.            הגבלת אחריות דנדושופ

2.1.      דנדושופ מאפשר לספק להציג את המוצרים אותם הספק משווק, ודנדושופ לא ייחשב כספק לכל דבר ועניין.

2.2.      המידע שמתקבל באמצעות דנדושופ מוצג למשתמש, כפי שהוא מוצג או מופץ על ידי ספק, ללא מעורבות כלשהי של דנדושופ בתכניו. לפיכך, דנדושופ לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצג בדנדושופ לרבות פרטים אודות הספק, מהות המוצרים, שמות היצרנים, מחירים ומצגים, שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי הספק.

2.3.      האחריות הבלעדית למכירת המוצרים, אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי. אין לראות בדנדושופ כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם.

2.4.      המוצרים המופיעים באתר אינם בבעלות דנדושופ ונמצאים באחריות הבלעדית של הספק. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי הספק והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לדנדושופ   ע"י הספק ונמצא באחריותו הבלעדית והמלאה של הספק.

2.5.      נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספק ו/או את דנדושופ .

2.6.      תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

2.7.      דנדושופ לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין הספק, אף אם המשתמש למד אודות הספק בדנדושופ ו/או פנה לספק באמצעות קישור מדנדושופ.

2.8.      דנדושופ לא יהא אחראי לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע הספק לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע הספק.

2.9.      המידע בדנדושופ מוצג בתום לב לתועלת המשתמש ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או אתר מכירות או להספק ו/או לשירותים המוצעים על ידי הספק.

2.10.דנדושופ מספק קישוריות (להלן "לינק" או בלשון רבים "לינקים") לחומרים ו/או אתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם בבעלותו ו/או בניהולו ו/או בחזקתו של דנדושופ. באספקת שירות זה, דנדושופ אינו ולא יהיה אחראי למידע ו/או לנתונים המוצגים באתרים אלה, לנכונותם ו/או עדכניותם ו/או שלמותם של מידע ו/או נתונים אלה. דנדושופ לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע בדנדושופ ו/או באתרי האינטרנט המקושרים על-ידי לינקים ו/או עקב השימוש בלינק ו/או ביקור באתר מקושר ו/או עקב השימוש באתר המקושר ו/או במידע כלשהו המוצג באתר המקושר.  

2.11.המידע שמוצג בדנדושופ איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.

2.12.ידוע למשתמש כי דנדושופ יהא פטור מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם למשתמש באתר דנדושופ כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר דנדושופ.

2.13.ידוע למשתמש כי דנדושופ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר דנדושופ יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש בזמן שהוא נכנס לאתר דנדושופ.

2.14.העיון באתר דנדושופ מאפשר למשתמש למצוא מידע אודות הספקים או מוצרים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של דנדושופ לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר לפיכך, לא יהא דנדושופ אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע.

2.15.דנדושופ לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בתכנים המוצגים.

2.16.תנאי שימוש נוספים שיוצגו בדנדושופ הינם חלק בלתי נפרד מהאמור בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

2.17.דנדושופ איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו בדנדושופ יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. דנדושופ רשאי לבטל קישור שנכלל בדנדושופ או להימנע מהוספת קישור חדש  הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של דנדושופ.

3.            שימוש באתר

3.1.      דנדושופ איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת דנדושופ. עם זאת, דנדושופ ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

3.2.      בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", לא יתאפשר לדנדושופ לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא דנדושופ רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

3.3.      דנדושופ שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

3.4.      דנדושופ מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים בדנדושופ. ברם, דנדושופ יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש בדנדושופ, בכל מקרה שהשימוש בדנדושופ ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של דנדושופ.

3.5.      דנדושופ אוסר על שימוש בשירותים הקיימים בדנדושופ לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

3.6.      משתמש שהינו ספק, אשר יירשם בדנדושופ ו/או יפנה לדנדושופ להכללת חנותו ו/או מרכולתו בדנדושופ, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינו לבין דנדושופ.

3.7.      המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.

4.            מי זכאי לבצע רכישה באתר דנדושופ.

4.1.      כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הקניה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

4.1.2. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נראה את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

4.1.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 

4.1.4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

4.1.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .

4.1.6. כל זאת בכפוף לתנאי תקנון זה.

4.2.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא דנדושופ , רשאי למנוע ממשתמש מלהשתתף בקניה באתר

באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.2.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

4.2.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון

4.2.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון

4.2.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בדנדושופ   או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מהספקים ו/או מי מצד ג' כלשהו.

4.2.5. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או השרות אותו רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.

4.3.      תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי דנדושופ הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה.

4.4.      לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי המשתמש.

4.5.      לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש המשתמש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

4.6.      דנדושופ יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר למשתמש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

5.            המוצרים המוצעים לרכישה באתר דנדושופ

5.1.      דנדושופ מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

5.2.      כל המחירים המוצגים באתר דנדושופ כוללים מע"מ.

5.3.      מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח, אלא אם נכתב אחרת בדף המוצר.

5.4.      תמונות המוצרים המוצגות באתר דנדושופ הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

5.5.      ידוע למשתמש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המשתמש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי דנדושופ שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות.

5.6.      לדנדושופ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

5.7.      תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי הספק.

5.8.      היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הוסר מתצוגה באתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא יהיה דנדושופ מחויב במכירת המוצר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שדנדושופ תודיע למשתמש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לדנדושופ ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

5.9.      המוצרים מסופקים לרוכש על ידי הספק. ולפיכך יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, דנדושופ יהיה פטור מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד דנדושופ ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

5.10.כל מוצר המוצע לרכישה באתר דנדושופ ילווה בנתונים הבאים לפחות :
מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים, מחיר ההובלה או המשלוח, דרך ומועד אספקת המוצר, מפרט כללי של המוצר.

6.            אופן ביצוע פעולת רכישה

6.1.      משתמש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר דנדושופ ללא הגבלה.

6.2.      כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש לרוכש (להלן : "הרוכש"). דנדושופ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע פעולת הרכישה (להלן "הרכישה"), הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי המשתמש למערכת.

6.3.      בכל פעולת רכישה, מתאפשרת לרוכש האפשרות לצפות ולעדכן את נתוניו כפי שהם מופיעים במחשבי דנדושופ ולעדכנם במידת הצורך.

6.4.      אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

6.5.      פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של דנדושופ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי דנדושופ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

6.6.      מערכת המחשב של דנדושופ מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

6.7.      עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר בחנויות של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לדנדושופ   מהספק המוכר את המוצר, ואת מחיר המכירה   באתר (להלן "דף המכירה").

6.8.      לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לספקים באמצעות הקישור לבירור פרטים נוספים המצוי בכל דף מכירה.

6.9.      כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

6.10.אם בעת ביצוע הרכישה מסר הרוכש פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח המוצרים יגיעו אליו על פי תנאי תקנון זה.

6.11.במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסר הרוכש, יחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

6.12.מיד לאחר ביצוע הפעולה מועברת ההזמנה לספק לצורך בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי דנדושופ   וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "פרטים אישיים" שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

6.13.חשוב להבהיר, הרשמה לדנדושופ   מהווה אישור המשתמש \ הרוכש, להיכלל ברשימת לקוחות דנדושופ , אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של דנדושופ .         

6.14.יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את דנדושופ   ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי דנדושופ   יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 

6.15.חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,

לאחר ביצוע הפעולה.

6.16.רשאי הרוכש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של הספק יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהשלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג דנדושופ   לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

 

6.17.היה והמשתמש בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של דנדושופ   בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספק   ו/או דנדושופ   זכאים לבטל את ההזמנה.         

6.18.יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי הספק בעת השלמת הליך המכירה.

6.19.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה.

6.20.לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר עם הספק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

6.21.יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש.

6.22.במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

6.23.לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספק ו/או דנדושופ   זכאים לבטל את ההזמנה.

6.24.אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר,
אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאי
דנדושופ לדרוש מהרוכש את התוספת בגין שיעורי המס או ההיטלים או לבטל את הרכישה (כולה או חלקה).

6.25.במידה והרוכש ביצע רכישה בתשלומים, ומכל סיבה שהיא התשלומים לא כובדו, כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הפועלים בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הרוכש בתשלום לספק לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציא הספק לצורך גביית החוב. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

7.            אספקת / הובלת המוצרים

7.1.      כדי שהספק יוכל למלא אחר ביצוע הזמנת הרוכש,   חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של הספק. למרות שהספקים עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי. במקרה זה, הספק יעשה כמיטב יכולתו לפנות אל הרוכש

  עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתו, יעודכנו פרטי הזמנתך

  מחדש. אם החליט הרוכש לסרב, תבוטל ההזמנה והספק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש.

7.2.      הספק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הרוכש באתר לכתובת בישראל, שהקלדה בעת המכירה.

7.3.      הספקים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס לרכישה שביצע הרוכש הוא המחיר המפורסם בעת שהשלים הרוכש את תהליך הרכישה.

7.4.      הספק יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

7.5.      הספק מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

7.6.      הספק לא יהיו אחראי לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הספק לרבות שביתות השבתות, פגעי טבע וכיוצ"ב.

7.7.      אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית.

7.8.      במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין לרוכש על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.

7.9.      יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו דנדושופ ו/או הספקים הפוסקים הבלעדיים.

7.10.דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

7.11.במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הספק יהיה רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

7.12.הרוכש מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו בדנדושופ והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה כל דרישה ו/או טענה כנגד דנדושופ ו/או הספק בעניין זה כאמור.

7.13.זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

7.14.דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. ברכישה בתשלומים, רשאי דנדושופ   ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

7.15.לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהספק, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לספק ממנו נרכש המוצר.

7.16.איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל הרכישה בהתאם לכללים האמורים בתקנון זה.

7.17.בעת אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

7.18.במידה ובחר הרוכש באפשרות להוביל בעצמו את המוצרים שרכש באתר, עליו לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.

7.19.האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הרוכש או מי מטעמו תהא על הרוכש ולא על הספק.

8.            פרטיות

8.1.      הפרטים האישיים שמסר הרוכש, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של דנדושופ.

8.2.      דנדושופ לא יעביר את הפרטים האישיים של הרוכש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את הרכישה שביצע הרוכש באתר.

8.3.      למרות שעל פי חוק אין הרוכש חייב למסור לדנדושופ את הפרטים האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנה אם לא נקבל אותם.

8.4.      דנדושופ מצהיר כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, אנו אוספים ומנתחים את כתובת פרוטוקול האינטרנט איי פי ((ip המחבר את המחשב של המשתמש דרך האינטרנט לאתר.

  פעילות זו עשויה לאפשר מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.

8.5.      דנדושופ יהא רשאי לשלוח לרוכש דואר אלקטרוני, לפנות אל הרוכש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים בדנדושופ, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, חידושים באתר ובכל עניין וכיוצ"ב.

8.6.      אם הרוכש אינו מעוניין שדנדושופ יפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל.

8.7.      דנדושופ שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת השימוש בדנדושופ מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר. דנדושופ לא יעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים את המשתמש), אלא במקרים המפורטים להלן:

8.7.1. העברת פרטי הרוכש לספק לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

8.7.2. אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדנדושופ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דנדושופ והספק.

8.7.3. אם עשה המשתמש שימוש בשירותי דנדושופ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

8.7.4. אם הפר המשתמש את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם דנדושופ או מי מטעמה

8.7.5. אם התקבל בידי דנדושופ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי

8.7.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין דנדושופ.

8.7.7. אם דנדושופ יתמזג או יארגן את פעילותו או את פעילות דנדושופ במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש בדנדושופ, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיפי הפרטיות האלה

8.8.      דנדושופ מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכת המכירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד דנדושופ ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

8.9.      מאחר שהרכישה מתבצעת בסביבה מקוונת אין באפשרותו של דנדושופ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט דנדושופ, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דנדושופ.

8.10.דנדושופ לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

8.11.עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של דנדושופ, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש גולש. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

9.            אבטחת מידע

9.1.      דנדושופ מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר.

9.2.      חדירה למערכות המחשב של האתר מהווה עבירה   פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר.

9.3.      דנדושופ נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSL אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, דנדושופ לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9.4.      המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית לדנדושופ על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

10.    שירות לקוחות

10.1.בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים את המשתמש ו\או הרוכש לפנות לספק.

10.2.פרטי הספק ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור "ספקים" המופיע בתפריט האתר.

11.    מדיניות ביטולים והחזרות

11.1.כל הרוכש מוצר בדנדושופ רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,

התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

11.2.להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

11.2.1.      רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

11.2.2.      זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11.2.2.1.                    לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

11.2.2.2.                    לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

11.2.2.3.                    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

11.2.3.      ביטול עקב פגם:

11.2.3.1.                    במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם

11.2.3.2.                    אם קיבלת את המוצר, עליך החובה להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבון הרוכש.

11.2.4.      ביטול שלא עקב פגם:

11.2.4.1.                    במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

11.2.4.2.                    אם קיבל הרוכש את המוצר, עליו החובה להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבונו.

11.2.4.3.                    חשוב לציין, כי הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר.

11.2.4.4.                    יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לספק באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

11.2.4.5.                    לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

11.3.ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות מילוי טופס הנמצא בעמוד "צור קשר" שבעמוד

הבית באתר דנדושופ.

11.4.דמי הובלת המוצר חזרה לספק הם באחריות הרוכש.

11.5.הרוכש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים.

11.6.במקרה בו ניתן לרוכש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כגון התקנה, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הרוכש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את הרוכש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים יחויב הרוכש בעלויות אלה.

11.7.דנדושופ שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכירה באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ( הכתובת שמסר הרוכש בעת רישומו ).

12.    אחריות על מוצרים:

12.1.האחריות הבלעדית לתקינותם, איכותם, טיבם, עמידותם, תכולתם, אספקתם של המוצרים, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספק בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות המצורפת אליהם.

12.2.הספק של המוצרים לקח על עצמו את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בשום נסיבות לא תחול על דנדושופ ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר.

13.    פרסומות

13.1.דנדושופ לא ישא באחריות לתוכן פרסומת או מידע מסחרי אחר שיפורסם בדנדושופ.

13.2.דנדושופ יסיר או ימנע פרסום, שנוגד את האמור בדין, מהמועד בו יודע לדנדושופ במפורש כי הפרסומת או מידע אחר נוגד את האמור בדין.

13.3.האחריות לתוכן המודעה חלה על מפרסם מודעה בלבד והוא הנושא באחריות כלפי דנדושופ, בכל מקרה של תביעה בקשר למודעה.

13.4.המפרסם מתחייב לפצות את הנפגע בגין הפרסום וכן לשפות את דנדושופ בגין כל תביעה שתופנה אליו ו/או בגין כל נזק שייגרם לו .

13.5.דנדושופ אינו מתחייב לפרסם כל מודעה ורשאי להסיר מודעות , ו/או להכניס תיקונים בנוסח המודעה כשיראה צורך בכך כל זאת ללא צורך במתן התראה ו/או סיבה .

13.6.בשום מקרה לא יהיה דנדושופ אחראי על תוכן הפרסום , טעויות ו/או אי דיוקים באתר ו/או במידע המופיע בו , פרסום ו/או אי פרסום של מודעות .

13.7.בכל מקרה של פיצוי כלשהוא ע"י דנדושופ לא יעלה הסכום על דמי פרסום המודעה ששולמו עבורה והמפוצה יפטור בזאת את דנדושופ מכל חבות נוספת בגין כל נזק , מכל מין וסוג, שיגרם לו אם בכלל .

13.8.פרסום בדנדושופ אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד דנדושופ, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

13.9.כל האמור בתקנון האתר ביחס להגבלת אחריות דנדושופ יחול על פרסומות בדנדושופ, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

13.10.                                  דנדושופ איננו מפרסם ו/או מפיץ פרסומת. דנדושופ מאפשר למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש בדנדושופ כממשק להצגת הפרסומת בלבד.

14.    הסרת אחריות

14.1.על דנדושופ לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי הצגת הספקים ומרכולתם באתר אותם הוא מספק, למרות שהוא יבצע כל שביכולתו לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר.

14.2.על דנדושופ לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם למשתמש מכל סיבה שהיא.

14.3.כמו כן, על דנדושופ לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של המשתמש, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או מוצר כל שהוא.

14.4.דנדושופ אינו מתחייב בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו הוא מעניק למשתמש, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברות הקשורים עימו בפעילותה.

14.5.דנדושופ אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.

14.6.בשום נסיבות לא תחול על דנדושופ ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע

לדנדושופ ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם המשתמש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, הוא מוזמן לכתוב לדנדושופ ונבחן את פנייתו בקפידה.

14.7.השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דנדושופ ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

14.8.דנדושופ מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי דנדושופ, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל דנדושופ, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

14.9.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת דנדושופ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכש ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר דנדושופ, רשאי דנדושופ להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

14.10.                                  דנדושופ שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע   המשתמש.

14.11.                                  בכל מקרה, סף האחריות של דנדושופ יוגבל לעלות מוצר עליו נסבה עילת תביעה כל שהיא.

15.    זכויות יוצרים וקניין רוחני

15.1.האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות דנדושופ וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

15.2.רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

15.3.האתר מכיל לינקים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. דנדושופ מספק קישורים אלה לנוחות בלבד ואין הוא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם.

15.4.משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

15.5.כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

15.6.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בדנדושופ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של דנדושופ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מדנדושופ באמצעות תוכנות מסוג   Crawlers  וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

15.7.לדנדושופ קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים

תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי דנדושופ בעצמו או הועברו לדנדושופ מאדם אחר.

15.8.השם דנדושופ וכן שם המתחם (dandushop.com) של האתר, סימני המסחר בדנדושופ (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של דנדושופ וסימני המסחר שלו - הם כולם רכושו של דנדושופ בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

15.9.אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של דנדושופ, אלא אם התיר זאת דנדושופ במפורש בכתב ומראש.

15.10.                                  דנדושופ רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בדנדושופ כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

15.11.                                  פרסומת המוצגת בדנדושופ הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

16.    ברירת דין וסמכות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש בדנדושופ, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש בדנדושופ יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
סגור חלון