1.            פרטיות

1.1.      הפרטים האישיים שמסר הרוכש, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של דנדושופ.

1.2.      דנדושופ לא יעביר את הפרטים האישיים של הרוכש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את הרכישה שביצע הרוכש באתר.

1.3.      למרות שעל פי חוק אין הרוכש חייב למסור לדנדושופ את הפרטים האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנה אם לא נקבל אותם.

1.4.      דנדושופ מצהיר כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, אנו אוספים ומנתחים את כתובת פרוטוקול האינטרנט איי פי ((ip המחבר את המחשב של המשתמש דרך האינטרנט לאתר.

  פעילות זו עשויה לאפשר מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.

1.5.      דנדושופ יהא רשאי לשלוח לרוכש דואר אלקטרוני, לפנות אל הרוכש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים בדנדושופ, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, חידושים באתר ובכל עניין וכיוצ"ב.

1.6.      אם הרוכש אינו מעוניין שדנדושופ יפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל.

1.7.      דנדושופ שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת השימוש בדנדושופ מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר. דנדושופ לא יעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים את המשתמש), אלא במקרים המפורטים להלן:

1.7.1. העברת פרטי הרוכש לספק לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

1.7.2. אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדנדושופ או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דנדושופ והספק.

1.7.3. אם עשה המשתמש שימוש בשירותי דנדושופ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

1.7.4. אם הפר המשתמש את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם דנדושופ או מי מטעמה

1.7.5. אם התקבל בידי דנדושופ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי

1.7.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין דנדושופ.

1.7.7. אם דנדושופ יתמזג או יארגן את פעילותו או את פעילות דנדושופ במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש בדנדושופ, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיפי הפרטיות האלה

1.8.      דנדושופ מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכת המכירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד דנדושופ ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

1.9.      מאחר שהרכישה מתבצעת בסביבה מקוונת אין באפשרותו של דנדושופ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט דנדושופ, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דנדושופ.

1.10.דנדושופ לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

1.11.עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של דנדושופ, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש גולש. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
סגור חלון